Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2014

pokrzywa
21:42
1009 48f2
Reposted fromretaliate retaliate viadusz dusz
pokrzywa
21:41
1195 51be
Reposted fromretaliate retaliate viadusz dusz
pokrzywa
21:36
pokrzywa
21:36
2336 a9af 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovesweets lovesweets
pokrzywa
21:36
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
pokrzywa
21:17
1990 ec58
pokrzywa
21:16
7171 9f4e 500
Reposted fromleimakid leimakid viadusz dusz
pokrzywa
21:15
8638 3605
Reposted fromcalifornia-love california-love viadusz dusz
pokrzywa
21:15
pokrzywa
21:14
Nieświadomość to najtańszy z psychotropów.
— I. Sowa
Reposted fromMissTake MissTake vialovesweets lovesweets

September 04 2014

pokrzywa
01:55
Zawsze próbowałem znaleźć jakąś dziurę w całym. Teraz walczę, żeby szukać całości wśród dziur.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadusz dusz
pokrzywa
01:55
3750 e6e5 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viadusz dusz
pokrzywa
01:26
pokrzywa
01:26
4547 fa8c
Reposted fromgirlfriendinacoma girlfriendinacoma viadusz dusz
pokrzywa
01:26

September 03 2014

pokrzywa
23:43

Miłość składa się właśnie z takich drobiazgów, czasami pozbawionych sensu, które wzbudzają śmiech lub niedowierzanie, a w danej chwili są dla nas najpiękniejsze. 

Miłość to te z pozoru nic nieznaczące wiadomości, które jednak mówią wszystko, i kiedy dostajesz je codziennie, nie zwracasz na nie uwagi, ale kiedy zaczyna ci ich brakować, stają się obsesją.

— F.Moccia
Reposted fromyourtitle yourtitle viadusz dusz
pokrzywa
23:43
6522 f94d
Reposted fromretaliate retaliate viadusz dusz
pokrzywa
23:30
6236 ccfc
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viadusz dusz
pokrzywa
23:30
7675 7bc5
Reposted fromslodziak slodziak viadusz dusz
pokrzywa
23:29
7913 2fa4
Reposted fromfoods foods viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl